Day: May 30, 2015

5520 Sayılı KVK. 10.Madde (Diğer İndirimler)… Nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden hesaplanan tutar

(6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.07.2015) ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış…